Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden behorende bij een bouwkundige rapportage:

1. De bouwkundige opname betreft slechts bouwtechnische onderdelen en heeft plaatsgevonden op basis van een visuele inspectie van de redelijkerwijs bereikbare (zichtbare) ruimten of onderdelen. Er worden tijdens de inspectie geen afwerkingen verwijderd, meubilair verplaatst, metingen verricht of berekeningen gemaakt. Ook wordt geen gebruik gemaakt van hulpmiddelen zoals een hoogwerker of steigermateriaal om niet of slecht bereikbare onderdelen te kunnen inspecteren. Alleen op speciaal verzoek van en in overleg met de opdrachtgever wordt, indien gewenst, gebruik gemaakt van deze hulpmiddelen. De bouwkundige heeft zichzelf ook niet in gevaarlijke situaties gebracht. Het bouwkundig advies heeft daarom een voorlopig en algemeen karakter.

2. Ruimten onder en tussen vloeren, achter wanden en knieschotten etc. zijn geïnspecteerd in de directe omgeving van een toegangsluik, indien aanwezig en redelijkerwijs bereikbaar, voor zover dit zonder hak- of breekwerk, verplaatsing van meubilair of verwijdering van vloerbedekking of een ander obstakel kon worden geopend, tenzij anders omschreven in dit rapport.

3. Wanneer de inspecteur in dit rapport aangeeft dat er een indicatie gevonden is voor de aanwezigheid van ongedierte of zwam betekent dit niet dat van aantastingen sprake is. Of en in hoeverre er van activiteit en of aanwezigheid van ongedierte, zwam of schimmels sprake is zal altijd door een gespecialiseerd bedrijf onderzocht moeten worden. Onder direct noodzakelijke kosten is alleen een schatting aangegeven voor de kosten van dat onderzoek, tenzij anders vermeld in het rapport. (zie ook punt 4)

4. Wanneer de inspecteur in dit rapport aangeeft dat er geen indicatie gevonden is voor de aanwezigheid van ongedierte of zwam betekent dit niet dat van aantastingen geen sprake is. Of en in hoeverre er van activiteit en of aanwezigheid van ongedierte, zwam of schimmels sprake is zal altijd door een gespecialiseerd bedrijf onderzocht moeten worden. (zie ook punt 3)

5. Inspectie van aanwezige installaties en leidingen etc. is niet verricht. Wanneer in het rapport toch opmerkingen over deze onderdelen gemaakt worden betekent dit geenszins dat een volledige inspectie heeft plaatsgevonden. Voor de inspectie van deze onderdelen dient altijd een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld te worden.

6. Of en in hoeverre in het geïnspecteerde pand asbesthoudende materialen zijn gebruikt kan, binnen het kader van deze rapportage, nooit met zekerheid worden vastgesteld. Ook kan geen zekerheid worden gegeven over de aanwezigheid van ondergrondse tanks of bodemverontreinigingen, onderzoek hiernaar is niet verricht. Om deze zaken te kunnen bepalen is altijd specialistisch onderzoek noodzakelijk.

7. De door de bouwkundige geraamde kosten voor achterstallig onderhoud en/of uit te voeren werkzaamheden (direct of op termijn) zijn slechts aan te merken als schattingen. De schattingen zijn gebaseerd op aannemerskosten inclusief BTW, zoveel mogelijk geraamd op basis van herstel en niet op basis van vervanging van onderdelen en ervan uitgaande dat een aannemer achter elkaar kan doorwerken. De lezer van het rapport dient zich ervan bewust te zijn dat de werkelijke kosten sterk afhankelijk zijn van de gekozen aannemer en het gewenste uitvoeringsniveau en ook per regio en locatie sterk kunnen verschillen.

8. Voor de kosten op termijn, indien aangegeven, geldt bovendien dat deze slechts schattingen zijn voor normaal te verwachten onderhoud binnen de gestelde termijn. Nadrukkelijk wordt geen rekening gehouden met incidenten die binnen de gestelde periode reparaties of vervanging van onderdelen noodzakelijk maken. De schattingen zijn bovendien gebaseerd op het prijspeil geldend op het moment van uitbrengen van het rapport. Er wordt bovendien vanuit gegaan dat het direct noodzakelijk achterstallig onderhoud inderdaad vakkundig wordt uitgevoerd.

9. De in het rapport aangegeven inhoud van de opstallen is slechts bedoeld voor de berekening van de prijs van het rapport en is niet bedoeld voor een berekening van de herbouwwaarde of voor andere doeleinden, tenzij anders omschreven in het rapport.

10. De samensteller van dit rapport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook tegenover anderen dan de opdrachtgever tot 6 weken na inspectie datum.

11. De samensteller van dit rapport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die in verband wordt gebracht of verband houdt met niet visueel waarneembare onderdelen of gebreken, tenzij anders omschreven in het rapport.

12. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de rapportage betreffende het object.

13. Voor de eventueel in dit rapport opgenomen verbeteringskosten (offerte van derden) aanvaardt de samensteller van dit rapport geen enkele aansprakelijkheid.